Aşındırıcılar: Geri Dönüşümlü ve Geri Dönüşümü Olmayanlar
Belirli bir yüzey haz1rlama i_i için geri dönü_türülmü_ a_1nd1r1c1lar, tek kullan1ml1k at1labilir a_1nd1r1c1lardan ne zaman daha iyi olur? Bu konu basit bir seçim gibi görünse de bir kaplama projesinin dier birçok yönü gibi, bunun da dikkate al1nmas1 gereken kritik faktörleri vard1r.
 
Uygun a_1nd1r1c1 sistemin seçilmesi bir kaplama projesinin ba_ar1s1nda büyük fark yaratabilir. Tipik olarak, metal olmayan a_1nd1r1c1 maddeler geri dönü_türülemez, tek bir kullan1m için sat1n al1n1r ve daha sonra eski kaplama ve dier at1klarla birlikte at1l1r. Alternatif olarak, metal a_1nd1r1c1lar, daha sonra bir projenin at1k ak1_1na katk1da bulunmaks1z1n, tekrar tekrar kullan1lmas1 için püskürtülmü_ kaplama art1klar1ndan ayr1labilirler. Belirli bir projenin parametreleri metalik a_1nd1r1c1 yerine manyetik olmayan a_1nd1r1c1n1n daha çevreci ve ekonomik bir çözüm haline dönü_mesini salayabilir. A_1nd1r1c1 geri dönü_ümünün temellerini anlamak, hangi a_1nd1r1c1 maddelerin geri dönü_türülebildiine ve hangi ilgili ekipman1n kullan1lmas1 gerektiine, belirli bir projenin ihtiyaçlar1 için en iyi a_1nd1r1c1 raspa ve geri kazan1m sisteminin belirlenmesine yard1mc1 olabilir.
 
Geri dönü_ümlü a_1nd1r1c1 maddeler dü_ünülürken, öncelikle geri dönü_türmenin planlanan proje için pratik olup olmad11n1 belirleyin. Hafifçe 1slak hale gelmi_, ancak suda durmayan nemli a_1nd1r1c1 madde geri dönü_türülebilir; fakat dorudan suda olan 1slak kum geri dönü_türülemez. Baz1 durumlarda, sualt1ndaki kum geri kazan1labilir, süzülür ve nemli bir a_1nd1r1c1 olarak geri dönü_türülebilir.
 
Yeniden boya projelerinde kald1r1lan kaplaman1n türü bir ba_ka faktördür. Yap1_kan veya yal1 olan kaplamalar a_1nd1r1c1 parçac1klar1na yap1_abilir ve 1slah i_lemi taraf1ndan uzakla_t1r1lamaz, böylece püskürtülen bir sonraki substrat1 kirletir. Bu tür bir uygulama geri dönü_türülebilen a_1nd1r1c1 maddeler için uygun deildir. Ayn1 zamanda, mevcut kaplamay1 yava_ça yiyerek ç1kar1labilen veya soyulmamas1 gereken kaplamalar için de uygun deildir.
 
Lojistik ve eri_ilebilirlik, belirli bir projenin en iyi a_1nd1r1c1 sistemini belirlemek için iki önemli husustur. A_1nd1r1c1n1n uzun mesafeli nakliyesini gerektiren bir i_ için, geri dönü_ümlü a_1nd1r1c1n1n bir seferlik bir sevkiyat1, i_in süresine bal1 olarak, geri dönü_türülemeyen birden çok sevkiyattan çok daha maliyetli olabilir. At1klar1n bertaraf edilmesi için geri ta_1nmas1 gerekiyorsa maliyet daha da artmaktad1r. Geri dönü_üm ne kadar iyi olursa, daha az a_1nd1r1c1 gerekir ve daha az at1k üretilir.