Hakkımızda
Teknocorr, boya/kaplama uygulama ve enspektörlük cihazlar1 ,uluslaras1 boya enspektörlüü, katodik koruma ,yang1n koruma ve izolasyon  eitimleri , enspektörlük hizmeti ve kaplama dan1_mal11 salamak için 2018 y1l1nda  olarak kurulmu_tur.

Kurucular1m1z  Nace CIP Level 2, SSPC PCI Level 3,Icorr Level 2, BCI , sertifikalar1na sahip, kaplama sektöründe deneyimlidirler Kurulduu y1ldan bugüne kadar daima mükemmeli ve ileriyi hedefleyen çal1_ma anlay1_1 ile hem yurt içinde hem yurt d1_1nda birçok büyük proje ve sektöründe öncü firmalar için eitim, dan1_mal1k, _artname yaz1m1, kalite (ISO 9001 ve SSPC QP ) dan1_manl11 hizmetleri vermekle beraber , inspektör temini de salamaktad1r.

Sektörde Uzman, yetenekli kadromuz ve kat1l1mc1lar1m1z rahatl11 için dizayn edilen  i_letme konseptimiz vas1tas1 ile toplam kalite yönetimi uygulayarak vermi_ olduumuz uluslararas1 eitim hizmeti,dan1_manl1k  ve eitim kalitemiz ile organizasyonumuza, mü_terilerimize  ve kat1l1mc1lar1m1za sürdürülebilir,sürekli geli_ime aç1k  hem bireysel hem de sektörel geli_me salamak için yola ç1km1_t1r.

Sunduumuz, güven veren, tarafs1z, ba1ms1z ve gizlilik ilkelerine dayanan, mü_teri odakl1 ve deer katan eitim,denetim hizmetlerimiz ve insana deer odakl1 yakla_1m1m1z mü_terilerimizin sürekli bizi tercih etmesindeki en büyük nedendir. Sizleri de bu kalite ve hizmet anlay1_1m1za davet ederek, firman1z1n ilerleyi_indeki kilometre ta_lar1ndan biri olmak istiyoruz.

Günümüzde sahip olduumuz tecrübe ve bilgi birikimimiz sayesinde her türlü endüstriyel tesislerde, boru hatlar1nda, hidroelektrik, termik ,nükleer, köprü, offshore, gemi, rüzgâr ve kombine enerji santrallerinde k1sacas1 çeliin ve koruyucu kaplamalar1n olduu her alanda , Koruyucu kaplama eitimleri, kaplama inspektörlüü , survey , _artname yaz1m1, boyahanelere ve birçok kaplama ile ilgili firmalara SSPC QP3 ba_ta olmak üzere sertifikaland1rma hizmetleri veren firmam1z, bir projenin imalat a_amas1ndan projenin biti_ a_amas1na kadar olan bütün süreçlerinde  denetim  gözetim hizmeti de vermektedir.