Hava Destekli Havasız Manuel Püskürtme Tabancası Tanıtımı
Hava Destekli Havasız Manuel Püskürtme Tabancası TanıtımıCarlisle Fluid Technologies (CFT) geçtiimiz günlerde Binks Trophy'yi yeni nesil hava destekli havas1z manuel püskürtme tabancalar1 olarak tan1tt1.

Binks, boya, kaplama, toz, macun ve yap1_t1r1c1 malzeme gibi püskürtülen malzemelerin tedariki, uygulamas1 ve kürlenmesi için ekipman üreten CFT'nin önde gelen markalar1ndan biridir.

CFT ekipman ve aksesuarlar1n1, havac1l1k, otomotiv üreticileri ve tedarikçileri, otomotiv onar1m1, seramik sofra ve s1hhi tesisat, tüketim mallar1, mühendislik, askeri ve savunma, ah_ap i_leri ve bir kaplama malzemesinin bulunduu çok çe_itli yüzey uygulama sektörlerine sunmaktad1r.
 
Binks Trophy AA

Yeni Binks Trophy AA, yeni nesil hava destekli havas1z tabancalar1 temsil ediyor diyor Payton Cozart. Ergonomik tasar1m ve geli_mi_ püskürtme teknolojisi ile birlikte Carlisle ve Binks'in onlarca y1l1n sektör deneyiminin birle_imi Trophy AA'n1n, sektörde mevcut en yüksek kaliteyi sunan verimli, kullan1m1 kolay bir tabanca olduu anlam1na geliyor.

En zorlu cila uygulamalar1nda kullan1lmak üzere tasarlanan Trophy AA, sprey kalitesini en üst düzeye ç1karmak, ürün uygulamas1n1n verimliliini artt1rmak, ar1za süresini azaltmak ve çevreye kar_1 sorumlu olmak için üretilmi_tir. Ek olarak, püskürtme tabancas1 hafif, ergonomik olarak _ekillendirilmi_ bir uyum ve his salamak üzere tasarlanm1_t1r.

Dü_ük tetik-çekme kuvveti, operatörün yorgunluunu ve tekrarlayan gerilme hasar1n1n olas1l11n1 azalt1rken kontrolü daha da art1r1r.
 
Çe_itli Konfigürasyonlar

Yeni püskürtme tabancas1 iki bas1nç konfigürasyonunda, Trophy AA 1600 (1,600 psi veya 11.0 MPa) ve Trophy AA 4400 (4,400 psi veya 30,3 MPa) mevcuttur.

Püskürtme tabancas1, tüm püskürtme son i_lem uygulamalar1n1 kapsayacak _ekilde bir dizi düz, ince kaplama ve büküm uçlar1 ile birlikte sunarken, dier seçenekler aras1nda yeni bir hava kapa1 ve dei_tirilebilir uçlu conta bulunmaktad1r.