Korozyon Eğitimine Yardımcı Yeni Bir Uygulama
Korozyon Eğitimine Yardımcı Yeni Bir UygulamaKorozyon tan1ma konusunda eitimli profesyonellere yard1mc1 olmak için, Deniz Havac1l1k Teknik Eitim Merkezi ve ABD Deniz Kuvvetleri Deniz Sava_ç1s1 Program1, mevcut korozyon bilgisini artt1ran etkile_imli, puana dayal1 bir oyun senaryosu uygulayan ve yeni piyasaya sürülen bir mobil uygulama geli_tirmek için birlikte çal1_t1.
 
CNATT öretim sistemleri uzman1 Mark Tinetti'ye göre , uygulama mevcut korozyon eitiminin yerini almas1 anlam1na gelmez, ancak korozyonun görsel olarak tan1mlanmas1, korozyonun giderilmesi ve i_lenmesi için gereken yöntemleri  ve korozyon önleme materyallerini daha kolay anlay1p peki_tirmeye yard1mc1 olur.
 
Korozyon Tan1ma Uygulamas1
 
Aviation Corrosion Challenge uygulamas1, ala_1mlardaki türleri ve etkileri de dahil olmak üzere korozyon kontrolü ile ili_kili öeleri rasgele üretmek için fotoraf ve metin kullanmaktad1r. Kullan1c1lar puan kazan1rken belirli bir süre içinde sorular1 cevaplarlar.