Nanotekstür Yüzey, Paslanmaz Çeliğin Korozyona Karşı Direncini Artırır
Nanotekstür Yüzey, Paslanmaz Çeliğin Korozyona Karşı Direncini ArtırırFotorafta i_lemden geçirilmemi_ bir paslanmaz çelik örnei (sada) ve nanotekstür bir yüzey olu_turmak için elektrokimyasal olarak i_lenmi_ bir örnek (solda) görmektesiniz.

Georgia Tech Üniversitesi (Atlanta, Georgia, ABD) ara_t1rmac1lar1, elektrokimyasal bir a_1nd1rma i_lemi kullanarak korozyon direncini art1racak bir Tip 316L (UNS S31603) paslanmaz çelik  ala_1m1 üzerinde nanotekstür bir yüzey yaratt1lar.

Ara_t1rmac1lar ba_lang1çta s1v1lar1 ve bakterileri itmek için süperhidrofobik bir paslanmaz çelik yüzeyi yaratmaya çal1_t1lar. Fakat süperhidrofobik bir yüzeyin olu_turulmas1 için bir kaplaman1n kullan1lmas1 gerektii aç1kt1. Ard1ndan ara_t1rmac1lar bakteriyel yap1_may1 kontrol etmek için nanotekstür yüzey kullanan bir alternatif önerdiler.

Bir nitrik asit (HNO3) a_1nd1rma solüsyonu içine bat1r1lm1_ paslanmaz çelik yüzeyine ak1m uygulayan bir elektrokimyasal proseste voltaj ve ak1m ak1_1n1n çe_itli seviyeleri ile deney yapm1_lard1r. Ak1m, elektronlar1 metal yüzeyinden elektrolit haline getirerek dokusunu dei_tirdi. Tipik olarak, bu i_lemler paslanmaz çelii lehimlendirir, ancak ara_t1rmac1lar bunu yüzeyi pürüzlendirmek için kulland1lar.

Dennis Hess ve Georgia Tech Kimya ve Biyomoleküler Mühendislik Okulu profesörü Thomas C. DeLoach  "Doru ko_ullar alt1nda tane yüzey yap1s1 üzerinde bir nanotekstür olu_turabilirsiniz" diyor. "Bu tekstür i_lemi, krom ve molibden yüzey ayr1m1n1 artt1r1yor ve böylece paslanmaz çelik ile konvansiyonel çelii birbirinden ay1ran paslanma direncini art1r1yor" dedi.

Mikroskopik incelemelerde yüzeyden 20 ila 25 nm ç1k1nt1lar görüldü. Ara_t1rmac1lar, ç1k1nt1lar1n, muamele edilen yüzeyin, bakterileri öldüren bakteri hücre zarlar1 ile etkile_ime girmesine izin verdiine inan1yorlar. Süreç kimyasal süreçten ziyade biyofiziksel bir güce dayand11 için, bakteriler buna direnç gösterememektedir.