Paint Test Equipment Coating Thickness Meter

TEKLİF SEPETİNE EKLE
2 YIL
STOKTA VAR
Bilgi

Boya Test Ekipman1 Kaplama Kal1nl11 Ölçer, manyetik kaplama veya girdap ak1m1 prensipleri kullan1larak metalik Substratlar üzerindeki tüm kaplamalar1 kolayca ölçerek doru kaplama kal1nl11n1n uygulanmas1n1 salar.
 
Piyasadaki en geli_mi_ Kaplama Kal1nl11 Ölçüm Cihazlar1ndan biridir, güncel teknolojiyi salam bir ta_1nabilir cihazda kullan1r ve a_a1daki tüm kullan1c1 i_levlerini birle_tirir.

Kalibrasyon:Verilen Kalibrasyon Folyolar1n1 kullanarak herhangi bir püskürtülen profil veya herhangi bir alt tabaka üzerinde kalibre edin.

Kalibrasyon Haf1zas1:Farkl1 alt tabaka ve _ekiller için kalibrasyon ayarlar1 gerektiinde saklanabilir ve geri çar1labilir.

0statistikler:Sürekli olarak Ortalama, Okuma Say1s1, Maks / Min, Varyasyon Katsay1s1 ve Standart Sapmay1 gösterir.

S1n1rlar1:Sesli ve görsel alarmla geçin ve ba_ar1s1z olun.

Metrik:Gereksinim duyduunuz ölçü birimlerini seçin.

Harmanlama: Al1nan ölçümler, parti numaras1n1, benzersiz i_ numaras1n1 ve tarih ve saati içeren gruplar halinde saklanabilir. Ayr1ca önceki partilere geri dönebilir ve istatistiklere bakabilir ve önceki partilerin okumalar1n1 ekleyebilir veya iptal edebilirsiniz.

0ndir:Tüm ölçümleri, istatistikleri ve limit d1_1 okumalar1 bir bilgisayara, toplu i_ numaras1na veya i_ numaras1na Microsoft Word veya Excel'e indirilmesini salar.

UKAS'a izlenebilirlie sahip Kalibrasyon Sertifikalar1 istee bal1 bir ekstrad1r. Sertifikalar bas1l1 kopya olarak salan1r ve web sitemizdeki Kalibrasyon Yönetimi Bulutu (Kalibrasyon Yönetimi) arac1l11yla çevrimiçi olarak edinilebilir.
 
 
Kaplama Kal1nl11 Ölçer

 
 
Kaplama Kal1nl11 Ölçer
 ISO 2808: Boyalar ve vernikler. Film kal1nl11n1n belirlenmesi.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kaplama Kal1nl1k Ölçer


ISO 2808: Boyalar ve vernikler. Film kal1nl11n1n belirlenmesi.
 
 
 ISO 19840: Çelik yap1lar1n koruyucu boya sistemleri ile korozyon korumas1. Pürüzlü yüzeylerde kuru filmlerin kal1nl11 ve kabul kriterleri.
 
 
 ISO 2360: Manyetik olmayan elektrik iletken temel malzemeler üzerinde iletken olmayan kaplamalar. Kaplama kal1nl11n1n ölçülmesi. Genlie duyarl1 girdap ak1m1 yöntemi.
 
 
 ISO 1461: Fabrikasyon demir ve çelik ürünler üzerinde s1cak dald1rma galvaniz kaplama. Özellikler ve test yöntemleri.
 
 
 ISO 2063: Termal püskürtme. Metalik ve dier inorganik kaplamalar. Çinko, alüminyum ve ala_1mlar1.
 
Tüm modeller, esnek kur_un Ölçüm Probu (Demir ve Demir D1_1 Aletler, iki Ölçüm Probuna sahiptir), 8 Kalibrasyon Folyo ve S1f1r Disk setine sahip, endüstriyel köpükle doldurulmu_ bir Ta_1ma Çantas1yla birlikte tedarik edilir (Demir ve Demir d1_1 aletler iki S1f1r Diske sahiptir ve C5003 Model 3 Folyoya sahiptir).
A_a1da gösterilen USB PC 0ndirme Kablosu istee bal1 bir ilave olarak mevcuttur.

Kaplama Kal1nl11 Ölçer Özellikleri
Demirli modeller, çelik ve demir üzerindeki tüm ferromanyetik olmayan kaplamalar1 ölçer. Demir d1_1 modeller iletken olmayan demir d1_1 substratlar üzerindeki tüm iletken olmayan, ferromanyetik olmayan kaplamalar1 ölçer.


Kalibrasyon Folyolar1

Bilgi

Kaplama Kal1nl11 Ölçüm Cihazlar1n1n kalibrasyonu için Kalibrasyon Folyolar1 gereklidir.
 
Her bir Kalibrasyon Folyo merkezde ölçülür ve deer ekteki etikete bas1l1r.
 
Koruyucu bir Cüzdanda sekiz paket halinde verilir.
 
Gösterilen tüm deerler nominal deerlerdir.

Demir ve Demir D1_1 Diskler (Plakalar) da mevcuttur.
 
UKAS'a izlenebilirlie sahip Kalibrasyon Sertifikas1 istee bal1 bir ekstrad1r. Sertifika, bas1l1 kopya olarak salan1r ve web sitemizdeki Kalibrasyon Yönetimi Bulutu (Kalibrasyon Yönetimi) arac1l11yla çevrimiçi olarak kullan1labilir.

Kaplama Kal1nl11 Ölçme 0_lemi


Genel

 

Aç / kapa

 Kaplama Kal1nl11 Ölçüm Cihaz1n1 açmak için, açma / kapama tu_ tak1m1na yakla_1k 1 saniye bas1n. Ekran, son okumay1 gösterir.
 
Herhangi bir okuma yap1lmad11nda Kaplama Kal1nl11 Ölçer yakla_1k 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacakt1r.
 
Cihaz ayr1ca açma / kapama tu_ tak1m1na tekrar bas1larak kapat1labilir.
 
 

Balama Probu

 Kaplama Kal1nl11 Ölçer kapal1yken, Probu cihaz1n alt1ndaki konektöre tak1n. Fi_i itmeden önce k1rm1z1 noktalar1 hizalamaya dikkat edin.
 
Birle_ik Demir ve Demir D1_1 Aletler üzerinde, Problar dei_tirildiinde, ekran Probu Ayarlama gösterecektir.
 
Demir D1_1 Olmayan Probda, ekran probun Demirsiz S1f1r Diske yerle_tirilmesini isteyecektir. S1f1r Alg1land1 görüntülenene kadar Probu S1f1r Diskte tutun.
 
Demir ve Demir D1_1 Problar1 dei_tirirken, ekranda bir i_ numaras1 girmeniz istenecektir. Bu, son Prob ile kaydedilen okumalar1n kaydedilmesini salayacakt1r. Eer kaydedilecek okumaya ihtiyac1n1z yoksa, Enter tu_una bas1n.

Ölçüm alma


Alt tabaka için doru Prob'un seçildiinden emin olun. Birle_tirilmi_ Demir ve Demir D1_1 Kaplama Kal1nl11 Ölçeriniz varsa, bir Demir veya Demir D1_1 Prob'un bal1 olup olmad11n1 gösterir.
 
Probu, ölçülecek yüzeye yerle_tirin - bir çift bip sesi olacak ve okuma görüntülenecektir. Bu okuma bir sonraki okuma ile dei_tirilene kadar ekranda saklanacakt1r.
 
 

Pillerin Dei_tirilmesi


Pillerin dei_tirilmesi gerektiinde, ekranda Dü_ük Pil yan1p söner ve cihaz kapan1r.
 
Dei_tirmek için, cihaz1n arkas1nda bulunan kapa1 ç1kar1n. Doru polariteyi salayarak iki alkalin AAA pil ile dei_tirin

0statistik Menüsü 0_lemleri

Herhangi bir zamanda ekran1n alt sat1r1nda uygun istatistikler görüntülenebilir. Ek okumalar yap1ld11nda istatistikler otomatik olarak güncellenecektir.

Standart sapma
Al1nan okumalar1n standart sapmas1.
 
Varyasyon katsay1s1
Al1nan okumalar1n dei_im katsay1s1 (SDV / Ortalama) * 100.
Maksimum Okuma
Maksimum okuma.
 
Minimum okuma
Minimum okuma
 
0statistikler Kapal1
Görüntülenen istatistikleri kald1r1r.

Menü Fonksiyonlar1

Çoklu gruplar maksimum 10.000 okumaya kadar saklanabilir.

Toplu Geri Ça1rma

Depolanan önceki gruplar, parti numaras1 veya i_ numaras1 ile geri çar1labilir, böylece daha fazla okuma eklenebilir, istatistikler görüntülenebilir veya i_ numaras1 dei_tirilebilir.
 

 
Otomatik toplu

Bir parti miktar1 tahsis edilebilir ve Kaplama Kal1nl11 Ölçer otomatik olarak partiye girecektir ve sizden bu miktarda okuma yap1ld11nda i_ numaras1n1 girmeniz istenecektir (maksimum parti limiti 99'dur).
 
 

Batching On / Off

Okumalar1 kaydetmeniz gerekiyorsa, her zaman y11n1n1n aç1k olduundan emin olun. Okumalar1 kaydetmeniz gerekmediinde, toplu i_lemi kapat1n. Bu, otomatik olarak bir partiye kaydedilmeden 100'ün üzerinde okuma yapman1z1 salar. Problar1, istiflenmi_ Demir ve Demir D1_1 aletler üzerinde dei_tirirken, okumalar1n1z otomatik olarak bir parti olarak girilecektir ve sizden i_ numaras1n1 girmeniz istenecektir.

Çoklu gruplar maksimum 10.000 okumaya kadar saklanabilir.
 

 
Toplu Maaza

Al1nan okumalar bir toplu i_te ve ayr1lan bir i_ numaras1nda (6 haneye kadar) saklanabilir. Çoklu gruplar, her parti için maksimum 100 okuma ile saklanabilir. Al1nan 100'üncü okuma otomatik olarak bir gruba girecektir ve sizden i_ numaras1n1 girmeniz istenecektir.

Bilgisayar'a 0ndirme 0_lemi

Bu, saklanan partilerin bir bilgisayara dorudan Microsoft Word ve Excel'e indirilmesini salar.
 
Balant1, istee bal1 USB PC 0ndirme Kablosunu kullanarak, Kaplama Kal1nl11 Ölçer üzerindeki indirme soketine ve bilgisayardaki USB balant1 noktas1na yap1l1r. Kabloyu balarken Kaplama Kal1nl11 Ölçüm Cihaz1n1n kapal1 olduundan emin olun.
 
Kaplama Kal1nl11 Ölçüm Cihaz1n1 aç1n ve ekranda USB Baland1 mesaj1 görünür. PteMeter depolama ayg1t1n1 bilgisayarda bulun ve dosyalar1 görüntüleyin.
 

Kontrol Menüsü

S1n1rlar1 Ayarla

Limitler yüksek ve ayn1 zamanda dü_ük geçi_ / ar1za e_ii olu_turmak için ayarlanabilir.
 
Limitsiz okumalar için bir hata ekran1 görüntülenecek ve alarm çal1nacakt1r. Hata miktar1, belirlenen yüksek veya dü_ük limit ve özel okuma aras1ndaki fark olan yüzde olarak gösterilecektir.
 
Limitleri kald1rmak için limitleri ayarlarken Numara Girme yerine Giri_i Sil tu_una bas1n.
 

Tarih / Zaman Ayarla

Tarih ve saat ayarlanabilir. Bu, kaydedilen her parti ile kaydedilecek ve indirilen tüm gruplar üzerinde görünecektir.
 

 
Operatör Kalibrasyon Seti

8 Kalibrasyon Folyo deerlerini girerek operatörün özel bir kalibrasyon erisi olu_turmas1n1 salar. Bu, hafif prob a_1nmas1 nedeniyle kalibrasyondaki yanl1_l1klar1n üstesinden gelmeye yard1mc1 olacakt1r.
 
S1f1r, sonday1 S1f1r Diske yerle_tirerek gerçekle_tirilir - bu s1f1r deerini ayarlar. Kalibrasyon Folyolar1n1n deerleri daha sonra Kalibrasyon Folyosunun S1f1r Disk üzerine yerle_tirilmesi ile girilebilir, Probu bu Kalibrasyon Folyosu üzerine yerle_tirin ve Folyo deerini enstrümana girin. Daha sonra dier Kalibrasyon Folyolar1n1 deer s1ras1na göre girin. Son Folyo deeri girildiinde cihaz normal ölçüm moduna geri döner.
 
Ayarland1ktan sonra, kalibrasyon erisine menüdeki Kalibrasyon alt1ndaki Operatör Kalibrasyonu ile eri_ilebilir.


 Pil ömrünün mevcut pil ömrünün yüzdesini kontrol etmek için eri_ilebilir. Pillerin dei_tirilmesi gerektiinde ekranda Dü_ük Pil görünecektir.
 
Dei_tirmek için, cihaz1n arkas1nda bulunan kapa1 ç1kar1n. Doru polariteyi salayarak 2 alkalin AAA pili ile dei_tirin.
 
Bellekte saklanan tüm okuma ve kalibrasyonlar pil dei_iminden etkilenmeyecektir.