PosiTector 200

TEKLİF SEPETİNE EKLE
2 YIL
STOKTA VAR

Kuru film kaplama kal1nl1k ölçüm cihaz1 ah_ap, beton, plastik, kompozit ve daha birçok tek yada çok tabakal1 kaplamalar1n tahribats1z muayeneleri için kullan1l1r.

Kan1tlanm1_ ultrasonik teknolojisiyle çok geni_ bir yelpazede tahribats1z ölçümler yapar beton,tahta, kompozit ve pek çok malzeme üzerindeki kaplama kal1nl11n1 ölçer.


 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

KOLAY KULLANIM


Ölçüm için haz1rd1r- birçok kaplama için önceden ayar gerektirmez.

Tek elle kullan1labilir.

I_1k ikazl1 ekran  gürültülü çevreler için ideal

RESET özellii sayesinde fabrika ayarlar1na kolayca geri döndürülebilinir.                                                                                                                                                                                                                      PosiTector 200 B1 Standard

DAYANIKLILIK


Solvent, asit ,ya ,su ve toza kar_1 dayan1kl1d1r.

Darbe emici  koruyucu plastik k1l1f ve bele takma aparat1 tüm cihaz ve problar 2 y1l garantilidir.

Gelismis Model  3ayr1  tabakaya kadar ölçüm yapar ve grafigini çizer.
 

DORULUK


Duyarl1 dönü_türücüler h1zl1 ve doru ölçümler salar

NIST onayl1 izlenebilirlie sahip kalibrasyon sertifikas1na sahiptir.

ASTM ,D6132  VE ISO 2808 standartlar1 taraf1ndan önerilen , kan1tlanm1_ tahribats1z ultasonik ölçümler yapar.

Geni_letilmi_ prob ölçüm aral11 sayesinde 300  mile (7600 mikron ) ölçüm yapar.

Poliüre gibi

ÇOK YÖNLÜLÜK

                                                                                                                                                                                                        Geni_letilmi_ prob ölçüm aral11 sayesinde
PosiTector cihaz gövdeleri tüm problarPosiTector                                                                                                                                  (7600 Mikron) ölçüm yapar.Polüre gibi.
6000, 200, DPM, UTG, RTR ve  SPG ile kolayca uyum salar.
                                                                                Yüksek kontrastl1arkadan ayd1nlatmal1 ekran karanl1k ve ayd1nl1k ortamlar için uygundur.
Mil/mikron  birimlerinde ölçüm yap1labilir.
Ters dönebilen ekran  sayesinde görü_ kolayl11 salar.
Alkalin  dei_tirilebilir pil ile kullan1m

GÜÇLÜ0statistikler  sürekli olarak ortalama, standart sapma , min- max, kal1nl11 ve kal1nl1k ölçüm bilgilerini görüntüler/ günceller.
USB portu ile h1zl1 kolay bilgisayar balant1s1 ve sürekli enerji kullan1m1. USB kablo dahildir..
Görüntüleme , analiz etme  ve verilerin raporlanmas1 için Posisoft çözümleri:
USB y11n depolamakaydedilen ölçüm ve grafiklere PC/Mac web
salay1c1 veya dosya yöneticisi ile kolay ula_1m.
0lave program gerektirmez
Ücretsiz web tabanl1 bir uygulama olan posisoft. Net hesab1  kal1nl1k ölçümlerini güvenli bir _ekilde depolama _ans1 sunar
Posisoft 3.00  ölçülen verilerin depolanmas1 ,görüntülenmesi, yazd1r1lmas1n1 ve indirilmesini salayan masaüstü (PC/MAC)yaz1l1m1d1r.
Ücretsiz temin edilir.
PopiSoft Mobile (sadece advanced modeller için ) - ölçümlere, grafiklere,  fotoraflara ve
i_aret güncellemelerine Wi-Fi aracl11 ile tablet, ak1ll1 telefon ve bilgisayar gibi cihazlar1n eri_imini salar.                   
Cihaz ;  ölçüm özetleri ve grafikleri içren biçimlendirilmi_ raporlar olu_turur                                                                         
internet yolu ile güncellenerek  cihaz1n1z her zaman güncel kal1r.                                                                                              
Ekran yakalama: görüntüleri kaydeder USB flash içerisine kaydederek saklar                                                                      
Depolanan her ölçümün tarih  ve saat bilgisi mevcuttur.
Wifi positector advanced modelleri, kablosuz olarak Posisoft net ile senkrolize olur, yaz1l1m güncellemelerini indirir,
daha fazla i_levselliklik için mobil cihazlara balan1r.