PosiTector RTR - Replica Tape Reader

PosiTector RTR - Replica Tape Reader, bant kullanılarak dijital yüzey profil ölçümü yapar.

TEKLİF SEPETİNE EKLE
2 YIL
STOKTA VAR

Testex Press-O-Film " bant kullan1larak dijital yüzey profil ölçümü yapar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kolay kullan1m

Tüm okumalardan 50.8 mikron (2 mil) s1k1_t1r1lamaz filmi otomatik olarak ç1kart1r

Doruluunu salamak için gerekli kopyalar1 say1s1n1 azaltarak enspektörün yükünü en aza indirir.

RESET tu_u ile an1nda fabrika ayarlar1na geri  dönü_ imkan1 verir.

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                              PosiTector RTR H1 Standard
 

Dayan1kl1

Dayan1kl1d1r  - iç ve d1_ ortamlarda kullan1m1 uygundur.
^ok emici kemer ve koruyucu kauçuk k1l1f ile birlikte verilir.
2 y1l gövde ve probe gövde garantisi

                                                                                                                                                                                                   Yeni! PosiTector RTR-P Modelleri Ölçer
                                                                                                                                                         Pik Yükseklii (HL) Ve Pik Younluu (Pd)

Doruluk

Lineerle_tirilmi_ pik yükseklii (HL)  sayesinde 
daha doru bir doruk-koyak  yükseklii ölçümü salar.


0zlenebilirlie sahip NIST onayl1 kalibrasyon sertifikas1


ISO 8503-5 de dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararas1 standartlara uygun,
ASTM D4417 Yöntem C, NACE RP0287 ve SSPC-PA17

 

                                                                                            
                                                                                                                                                                       PosiTector RTR-P Advanced Gövde 0le
                                                                                                                                                                       2D\3D Görüntü Ve Yüksek Çözünürlüklü
                                                                                                                                                                       SDF dosyalar1                                  

                                     Çok Yönlülük 

                   PosiTector Cihaz Gövdesi Tüm Problarla RTR,
                                         
                                        6000,200,DPM,UTG ve SPG uyumludur.
                                       

 

                                                                Testex tape prüzlü yüzeye yap1_t1r1l1p üzerinden geçerek bir
                                                                                                                                                    püskürdü yüzey (bir kopyas1n1 olu_turmak)

Mil/mikron  birimlerinde ölçüm yap1labilir.

Seçilebilir ekran dilleri

Ters dönebilen ekran  sayesinde görü_ kolayl11 salar.

Alkalin veya tekrar kullan1labilir pil ile çal1_1r.


PosiTector Inspection Kits; Seçmi_ olaca1n1z

cihaz gövdesi (standart ya da advanced ),

kaplama kal1nl1k ,çilenme noktas1 ve  pürüzlülük

ölçüm olmak üzere  3 adet prob ,özel ta_1ma

çantas1 ve aksesuarlar1 içermektedir.

Güçlü:

 

Min/max ve ortalama deerleri içeren temel istatistiki bilgileri sürekli olarak görüntüler/ günceller.

 Kay1tl1 her bilgi saat ve tarih bilgisi içerir.
Bilgisayara h1zl1 balant1 ve sürekli enerji tedariki için USB port arac1l11 ile balan1r.
Görüntüleme , analiz etme  ve verilerin raporlanmas1 için Posisoft çözümleri:
USB y11n depolamakaydedilen ölçüm ve grafiklere PC/Mac web salay1c1 veya dosya yöneticisi ile kolay ula_1m.
Ücretsiz web tabanl1 bir uygulama olan posisoft. Net hesab1  kal1nl1k ölçümlerini güvenli bir _ekilde depolama _ans1 sunar.
Posisoft 3.00  ölçülen verilerin depolanmas1 ,görüntülenmesi, yazd1r1lmas1n1 ve indirilmesini salayan masaüstü (PC/MAC)yaz1l1m1d1r
PopiSoft Mobile ( yaln1zca advanced modeller için ) - ölçümlere, grafiklere,  fotoraflara ve i_aret güncellerine Wi-Fi aracl11 ile tablet, ak1ll1 telefon ve bilgisayar gibi cihazlar1n eri_imini salar.
Ekran görüntüsü alma -kay1tlar1 saklama ve daha sonra görüntüleme için USB flash bellee kaydeder
internet yolu ile güncellenir, cihaz1n1z her zaman güncel kal1r.