PosiTector SPG - Surface Profil Gage

PosiTector SPG Yüzey Profil ölçüm cihazı (Opsiyonel 30 ° uç açısı) 3894,5-C, ABD Deniz Kuvvetleri NSI 009-32 AS, ASTM D4417-B, ÖSYM-PA17 , SANS 5772 ve bir çok standart için uygundur.

TEKLİF SEPETİNE EKLE
2 YIL
STOKTA VAR

PosiTector SPG Yüzey Profil ölçüm cihaz1 (Opsiyonel 30 ° uç aç1s1) 3894,5-C, ABD Deniz Kuvvetleri NSI 009-32 AS, ASTM D4417-B, ÖSYM-PA17 , SANS 5772 ve bir çok standart için uygundur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kolay Kullan1m

H1zl1 ölçüm performans1 - Dakikada 50 ölçüm imkan1Geni_ düz yüzeyler için idealdir.Tek elle kullan1m kolayl11RESET özellii sayesinde an1nda  fabrika ayarlar1na geri dönü_ imkan1

Dayan1kl1l1k

Uzun ömürlü ve yüksek hassasiyetli 60° tunstenkarbidprob ucu

Solvent, asit, ya, su ve toz geçirmez - su geçirmez

Salam -  iç ve d1_ ortam ölçümleri için dayan1kl1d1r

^ok emici koruyucu kauçuk k1l1f ve bilek ask1s1 ile birliktedir.

Cihaz gövde ve probu için 2 y1l garanti

Doruluk

Ptb izlenebilirlii gösteren  NIST onayl1 kalibrasyon belgesi.

Cam S1f1rlama  Plakas1 ve metal çek shim dahil.

ASTM D4417 Yöntem B ve ÖSYM-PA17 dahil ulusal ve uluslararas1 standartlara uygun.

 

 Wifi positector advanced modelleri, kablosuz olarak Posisoft net ile senkrolize olur,

 yaz1l1m güncellemelerini indirir , daha fazla i_levselliklik için mobil cihazlara balan1r.        
                                                     

Çok yönlülük

Positector cihaz gövdesi tüm problarla 6000, 200, DPM, UTG, RTR ve SPG uyumludur.
Özel yüzey profil uygulamalar1 için 30º aç1 dei_tirilebilir prob ucu.
Seçilebilir ekran dilleri
Parlak ve karanl1k ortamlar için arkadan ayd1nlatmal1 yüksek kontrastl1 ekran

Alkalin veya tekrar kullan1labilir pil ile çal1_1r.

PosiTector Inspection Kits; Seçmi_ olaca1n1z

cihaz gövdesi (standart ya da advanced ),

kaplama kal1nl1k ,çilenme noktas1 ve  pürüzlülük

ölçüm olmak üzere  3 adet prob ,özel ta_1ma çantas1 ve aksesuarlar1 içermektedir.


GÜÇLÜ

Yüksek çözünürlüklü ters çevrilebilir LCD  ekran

Gerçek zamanl1 grafikleme, anl1k fotoraflama ve daha fazlas1

HiiLo; Kullan1c1n1n belirledii s1n1rlar d1_1na ç1k1ld11nda sesli ve görsel

olarak uyar1r

Kay1tl1 her bilgi saat ve tarih bilgisi içerir

Farkl1 örneklerden al1nan sonuçlar1 ayr1 kay1t alt1nda tutabilme (advanced gövde ile) , QWERTY klavye ile kay1t isimleri dei_tirilebilir ve dip notlar eklenebilir.

Web arac1l11 arac1l11 ile yaz1l1m güncellemeleri cihaz1n1z1  güncel tutar.

Ekran görüntüsü alma -kay1tlar1 saklama ve daha sonra görüntüleme için USB flash bellee kaydeder

WiFi teknolojisi ile cihaz kablosuz olarak PosiTector.net ile senkronize olur,  yaz1l1m güncellemelerini indirir ve daha fazla i_levsellik için mobil cihazlara balan1r.

Kablosuz Eri_im Noktas1 (Wireless Access Point )- ak1ll1 cihaz1n1z1 ya da Wi-Fi teknolojisine  sahip bilgisayar1n1z1 (tablet ya da telefon)  bir W0F0 a1 yada mobile hot spota gereksinim duymaks1z1n cihaz  gövdesine  dorudan balar.

Veriler USB yada kablosuz bluetooth teknolojisi arac1l11yla PC  ya da yaz1c1ya transfer edilir.

Min/max ve ortalama deerleri içeren temel istatistiki bilgileri sürekli olarak görüntüler/ günceller.

100 000 ölçümü  1000 e kadar alt gruplara ay1r1p depolar

Bilgisayara h1zl1 balant1 ve sürekli enerji tedariki için USB port arac1l11 ile balan1r.

Görüntüleme , analiz etme  ve verilerin raporlanmas1 için Posisoft çözümleri:

USB y11n depolamakaydedilen ölçüm ve grafiklere PC/Mac web

salay1c1 veya dosya yöneticisi ile kolay ula_1m.

0lave program gerektirmez

Ücretsiz web tabanl1 bir uygulama olan posisoft. Net hesab1  kal1nl1k ölçümlerini güvenli bir _ekilde depolama _ans1 sunar

Posisoft 3.00  ölçülen verilerin depolanmas1 ,görüntülenmesi, yazd1r1lmas1n1 ve indirilmesini salayan masaüstü (PC/MAC)yaz1l1m1d1r.

Ücretsiz temin edilir.

PopiSoft Mobile ( yaln1zca advanced modeller için ) - ölçümlere, grafiklere,  fotoraflara ve i_aret güncellerine Wi-Fi aracl11 ile tablet, ak1ll1 telefon ve bilgisayar gibi cihazlar1n eri_imini salar.

Cihaz   ölçüm özetleri ve grafikleri içren biçimlendirilmi_ raporlar olu_tur

internet yolu ile güncellenir Cihaz1n1z her zaman güncel kal1r.