Yüksek Voltaj Holiday Testi
Yüksek Voltaj Holiday TestiHoliday testi küçük delikler ve bo_luklar gibi kabul edilemez süreksizlikleri tespit etmek için koruyucu kaplamalara uygulanan tahribats1z bir test yöntemidir. Test ak1m devresini tamamlamak ve ak1m olup olmad11n1 görmek için bir elektrik devresinin kontrol edilmesini içerir. Bu test kolayl1kla görünmeyen film kaplama süreksizliklerini  bulmak için kullan1l1r.
 
Depolama tanklar1, gemiler ve rayl1 araçlar1n iç yüzeylerinin kaplanmas1na ili_kin proje _artnameleri ve s1v1 boru hatlar1n1n iç kaplamas1 genelde sürekli, gözeneksiz ve ine deliksiz boya/kaplama ya da iç kaplama sistemleri gerektirir. Tank, gemi, rayl1 araç ya da boru hatlar1 hizmete sokulmadan önce onar1labilmeleri için atlamalar1n, kaçaklar1n ve ine deliklerinin say1s1n1 ve yerini tespit etmede görsel enspeksiyona güvenmekten ziyade holiday dedektörleri kullan1l1r. Eer bu test gerçekle_tirilmezse ve boya/kaplama ya da iç kaplama sisteminde tespit edilmemi_ kaçaklar varsa; tank, gemi, rayl1 araçlar ya da boru hatt1n1n içeriindekiler aç1kta kalan yüzeye sald1rabilir ve çukurcuk korozyonuna, kesit kayb1na, yüzey deformasyonuna neden olabilir. Bunun yan1 s1ra eer bozulma meydana gelirse içindekiler korozyon ürünleri ve boya/kaplama iç kaplama k1r1nt1s1 ile kontamine hale gelebilir. Holiday testi,  iki endüstri testi ile yönetilmektedir. Bunlar ASTM D5162 ve NACE SP0188.
 
Gözenek/Holiday tespiti boya/kaplama filminin onar1lmas1 gerektiinde genelde son kat uyguland1ktan sonra fakat tamamen kürlenmeden önce gerçekle_tirilir. Baz1 proje _artnameleri, son kat uygulanmadan önce holiday testi uygulanmas1n1 gerektirir. Eer projenizdeki durum bu ise, bir sonraki tabakay1 uygulamadan önce yüzeyin ara kat temizliini dorulaman1z gerekecektir.
 
Holiday Dedektörü Seçme
0ki farkl1 holiday dedektörü türü vard1r. Bu türler seçtiiniz boya/kaplama/iç kaplama sisteminin toplam kal1nl11na bal1d1r. Dü_ük voltaj ya da 1slak sünger gözenek dedektörleri, 20 milden daha az kal1nl1a sahip olan boya/kaplama/iç kaplamalar üzerinde kullan1lmaktad1r. Yüksek voltaj gözenek dedektörleri ya da k1v1lc1m test cihazlar1 ise 20 milden daha kal1n boya/kaplama/iç kaplamalarda kullan1lmaktad1r. Eer boya/kaplama sisteminin kal1nl11n1 bilmiyorsan1z, holiday testi gerçekle_tirmeden önce kal1nl11 ölçmeniz gerekir. Bu dedektörlerin her ikisi de yaln1zca iletken yüzeye uygulanan tahribats1z boya/kaplamalar üzerinde i_e yarayacakt1r.
 
Bu makalemizde Yüksek Voltaj Holiday Dedöktörü incelenecektir.
 
0ki tip yüksek voltajl1 holiday dedektörü vard1r. Bunlar titre_imli doru ak1m dedektörü ve sürekli doru ak1m dedektörüdür. Titre_imli doru ak1m holiday detektörü en yayg1n kullan1lan tiptir.
 
Sürekli doru ak1m  dedektörü genellikle daha ucuzdur ve kuru kaplamalarda iyi çal1_1r. Fakat bu test cihaz1, kaplaman1n yüzeyinden geçerken sabit bir ak1m olu_turduundan, kaplamaya geri beslenenen bir ak1m verebilir ve yanl1_ bir gözenek tespit edilmesine neden olabilir. Sayaçtan "bip" sesi ç1karacak miliamp ayar1n1 ayarlamak için bu sayaçlarda bir duyarl1l1k dümesi vard1r. Çou kaplama için, varsay1lan ayar genellikle çal1_1r; ancak bir k1v1lc1m olmadan metreden "bip sesi" al1yorsan1z, ayar1 dei_tirmeniz gerekebilir.
 
Sürekli doru ak1m holiday dedektörü  yüksek voltaj1 sürekli olarak bo_alt1r ve boru hatlar1, depolama tanklar1 ve valfler üzerindeki gözenek testlerinde iletken olmayan kaplamalar için uygundur.
 
Titre_imli doru ak1m dedektörü ise kaplamalarda nem you_mas1 olsa bile nemli ortamlarda kullan1labilmeleri aç1s1ndan çok yönlüdür. Elektrik darbeleri 20 ila 60 cps aras1nda üretilir. Her elektrik darbesi, 20 ila 200 mikrosaniyelik bir süre boyunca "aç1k" olur. Hassasiyet topuzu gerektirmezler ve nemli ko_ullarda çal1_abilme avantaj1na sahiptirler.